Ticaret Bakanlığı Destekleri

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT DESTEKLERİ

 

Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar. Bu tebliğ kapsamında, Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri Desteği olmak üzere 8 farklı destek türü bulunmaktadır.

Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ için tıklayınız

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge için tıklayınız

 

Destek 1 - Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Bu destek kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri

 • Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.
 • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

Aşağıda sayılan faaliyetler, 5 inci madde kapsamında desteklenmez.

 • a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri.
 • b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar.

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler 5 inci madde kapsamında desteklenmez.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız.

 

Destek 2 - E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için % 80 oranında desteklenir.

Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.
İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir. Ancak işbirliği kuruluşu, bu fıkra kapsamında onaylanan başvurularını müteakip şirket ilave etme talebinde bulunabilir. İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınır.

 • İşbirliği kuruluşları, 13 üncü maddede belirtilen destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.
 • Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenir.
 • 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanabilmek için, üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir.
 • E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

Destek 3 - Sektörel Ticaret Ve Alım Heyetleri Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

 • Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.
 • Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.
 • Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
  • 1. Tercümanlık gideri.
  • 2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.
  • 3. Fuar katılımına ilişkin giderler.
  • 4. Görsel ve yazılı tanıtım giderleri.
  • 5. Halkla ilişkiler hizmeti gideri.
  • 6. Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca bir ön heyet düzenlenebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) iki kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.

Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı on puan artırılır. Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

Destek 4 - Rapor Satın Alma Desteği

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

Destek 5 - Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

Yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.

Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

Destek 6 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

Destek 7 - Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Kredi Faiz Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

Destek 8 - Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

 

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamınsa, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar için tıklayınız

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi için tıklayınız

 

Destek 1 - Pazara Giriş Belgeleri

Şirketlerin, Genelge ’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir. Bu destek kapsamında, Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir. Pazara Giriş Belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarını ifade eder.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız

 

Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (Ktz) Yetkinlik Projeleri

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

Küresel Tedarik Zinciri: Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi ifade eder.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız.

 

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

 

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi için tıklayınız

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) için tıklayınız .

 

Destek 1 - Ur-Ge Projeleri

UR-GE Projeleri İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi ifade eder. İşbirliği kuruluşları, UR-GE Projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne ilişkin başvurularını Bakanlığa yapar.

UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilir. İşbirliği kuruluşları, destek ödemelerine ilişkin başvurularını Bakanlığa/İncelemeci Kuruluşa yapar. Başvurular Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından sonuçlandırılır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri ifade eder.

DESTEK UNSURLARI

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri İle Proje Uzmanı İstihdamı

UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.

UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin Genelge ‘de belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. - İhtiyaç analizi, - Eğitim hizmeti, - Danışmanlık hizmeti, - Kümenin yurt dışında tanıtımı UR-GE Projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonu ve koordine edilmesine yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i proje süresince desteklenir.

Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli istihdam gideri esas alınır.

Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri

AR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti düzenlenebilir.

İşbirliği kuruluşunca bu Tebliğ’in 13 üncü maddesi kapsamında düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir:

 • Ulaşım: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
 • Konaklama: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin, kişi başına günlük 300 ABD Dolarına kadar oda ve kahvaltı giderleri,
 • Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

  - Tercümanlık gideri,
  - Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
  - Fuar katılımına ilişkin giderler,
  - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
  - Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
  - Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

İşbirliği kuruluşu, yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen, işbirliği kuruluşu çalışanı/proje katılımcısı şirket ortağı/çalışanı 2 kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dâhilinde desteklenir.

Bireysel Danışmanlık Programı

İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenir.

Bu madde kapsamında düzenlenen proje bazlı bireysel danışmanlık programı başvuruları proje bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık, proje bazlı bireysel danışmanlık başvurularını değerlendirerek sonuçlandırır.

Bu Tebliğ kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerinin Bakanlıkça uygun görülen danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın ve benzeri) bulunması gerekir.

Detaylı bilgi, başvuru gerekli bilgileri ve belgeler için tıklayınız.